Zajęcia edukacyjne

Edukacja ekologiczna to podstawa „Zielonej Szkoły w Perkozie”. Różnorodność proponowanych zajęć prowadzonych przez doświadczonych i zaangażowanych edukatorów pozwala na dowolne skomponowanie programu Twojej Zielonej Szkoły.

Zapoznaj się z tematami i wybierz najbardziej interesujące dla Twojej klasy. Więcej informacji o poszczególnych zajęciach znajdziesz w artykule „Konspekty zajęć” publikowanym w tym dziale. Poniżej przedstawiamy jedynie zasadnicze założenia dotyczące celów dydaktycznych i formy pracy. Każde zajęcia mogą być prowadzone dla dowolnej grupy wiekowej – prowadzący dostosowują formę i zakres treści. Czas trwania wszystkich zajęć to ok. 2 godziny dydaktyczne.

PRZYRODNICZY BLOK DYDAKTYCZNY

1. Las – domem wszystkich…

zs_10Głównym celem edukacji przyrodniczo – leśnej jest wykształcenie u dzieci umiejętności obserwacji obiektów i zjawisk przyrodniczych, analizowaniu ich, opisywaniu i nazywaniu. Podczas spotkania i wycieczki z leśniczym dzieci uczą się określać typ lasu, wyróżniać jego warstwy dowiadują się na czym polega gospodarcze i zdrowotne znaczenie lasu.

Koszt – 10,- zł*

2. Ekosystem

zs_11Celem zajęć jest poznanie zasad funkcjonowania ekosystemów na podstawie obserwacji, prostych analiz i doświadczeń. Zajęcia prowadzone są metodą poglądową w trakcie wycieczki terenowej, w okolicy Ośrodka. Dzieci uczą się rozpoznawać gatunki roślin runa leśnego z uwzględnieniem roli wskaźnikowej niektórych z nich.

Koszt – 10,- zł*

3. Co misie lubią najbardziej

zs_07Celem zajęć jest zapoznanie się z zagadnieniami pszczelarstwa, poznanie rodzajów miodu i różnych produktów wytwarzanych przez pszczoły. Uczestnicy zajęć zostają zapoznani z różnymi tradycyjnymi metodami wyrobu woskowych świec. W cenę zajęć są wliczone skręcane świeczki z węzy, które uczestnicy – po własnoręcznym skręceniu – mogą zabrać do domu. Zajęcia odbywają się w sali edukacji ekologicznej nr 1 w OSW PERKOZ z odrębnym wejściem zewnętrznym.

Koszt – 15,- zł**

GEOGRAFICZNY BLOK DYDAKTYCZNY

4. Gleba – Matka ziemia

DSC_0030Celem zajęć jest zapoznanie z podstawowymi problemami gleboznawstwa a przede wszystkim poznanie bezpośrednio (zmysłami) gleby i jej właściwości. Podczas ćwiczeń terenowych dzieci wykopują niewielką odkrywkę gdzie prowadzą obserwację profilu glebowego i pobierają materiał do dalszych analiz.

Koszt – 10,- zł*

5. Rzeźba polodowcowa i współczesne procesy rzeźbotwórcze

jesien_krajobrazCelem zajęć jest przybliżenie mechanizmu funkcjonowania lodowca (lądolodu) i procesu powstawania rzeźby polodowcowej. Piesza lub rowerowa wycieczka po najbliższej okolicy pozwala przenieść obserwacje modelowe na naturalne środowisko. Dzieci rozpoznają materiał budujący poszczególne formy rzeźby i analizują związki zachodzące między elementami krajobrazu polodowcowego.

Koszt – 10,- zł*

METEOROLOGICZNY BLOK EDUKACYJNY

7. Podstawy prowadzenia obserwacji klimatycznych

DSCF7616Wśród czynników warunkujących procesy ekologiczne zachodzące w układach naturalnych oraz oddziałujące na organizmy żywe wyodrębnia się grupę czynników klimatycznych lub pogodowych. Procesy dostosowawcze rejestrowane w populacjach roślin i zwierząt, biocenozach, ekosystemach czy biomach w znacznym stopniu mogą być wywołane właśnie zmianami czynników klimatycznych. Na naszych zajęciach przedstawimy podstawowe metody pomiarów bioklimatologicznych określających stan środowiska atmosferycznego.

Koszt – 10,- zł*

ORNITOLOGICZNY BLOK EDUKACYJNY

8. Jaki to ptak ?

zs_06Celem zajęć jest zapoznanie z zasadami prowadzenia obserwacji ornitologicznych w warunkach terenowych. Zajęcia omawiają sprzęt potrzebny do obserwowania ptaków, zaznajamia z metodyką prowadzenia obserwacji ptaków w terenie. W trakcie spaceru przedstawiane są zasady rozpoznawania gatunków ptaków w warunkach polowych.

Koszt – 10,- zł*

8. Ptaki naszej okolicy.

zs_12Zajęcia dla wytrwałych i wnikliwych małych ornitologów. W trakcie zajęć uczestnicy podchodzą ptaki, starają się je zaobserwować, oznaczyć i opisać. Wymagane jest, aby przed obserwacją odbyć zajęcia? Jaki to ptak”. Trasa obchodu, rodzaj ptaków i pora wycieczki umawiane są indywidualnie z wychowawcami.

Koszt – 10,- zł*

DYDAKTYCZNY BLOK RECYCLINGU

9. Oczyszczanie ścieków

zs_16Celem zajęć jest pokazanie zasad działania oczyszczalni ścieków a także wskazanie jak można zmniejszyć zanieczyszczenie wód jeszcze w gospodarstwach domowych. Zajęcia realizowane są podczas spaceru tematycznego po oczyszczalni ścieków w Olsztynku.

Koszt – 10,- zł*
– ponadto wymaga opłacenia transportu do oczyszczalni.

WODNY BLOK DYDAKTYCZNY

10. Ryby i ekosystem jeziora

zs_09Zajęcia odbywają się w Gospodarstwie Rybackim w Swaderkach. Głównym celem jest edukacja opierająca się na przekazywaniu informacji teoretycznych o życiu ryb i funkcjonowaniu ekosystemów wodnych i popieranie ich konkretnymi przykładami. Np. temat odżywiania się ryb jest połączony z karmieniem ryb, odłowy połączone z demonstracją sprzętu i sieci.

Koszt – 10,- zł*
– ponadto wymaga opłacenia transportu do gospodarstwa rybackiego.

11. Ocena czystości jezior

zs_13Przedstawienie prostych, biologicznych i chemicznych metod oceny czystości wód jeziornych. Próbki pomiarowe są pobierane przez uczniów osobiście z brzegu lub z jachtu wyposażonego w sprzęt do poboru różnych próbek. Analiza próbek następuje w grupach.

Koszt – 12,- zł*

 

*Cena za ucznia, grupa min 15- max 30 os.
**Cena za ucznia, grupa min 15- max 25 os